Trygghet

På Östra skolan står trygghet i centrum.

För att kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan är en trygg miljö grunden.

På Östra skolan arbetar vi med EQ som ett av våra fokusområden. EQ använder vi på skolan som ett av verktygen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

EQ: ”Du har rätt till dina känslor men ansvar för ditt handlande.” EQ på Östra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Östra skolan strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens. Detta innebär att man ger eleverna verktyg i att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation.

På Östra skolan arbetar vi med problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla -handlingsschema. Detta innebär att vi hjälper eleverna att se sambanden mellan tanke, känsla och handllig och att hitta alternativa vägar i sitt agerande. Vi arbetar för att stärka elevernas trygghet, självkänsla/självförtroende och sociala relationer i grupperna. Praktiska inslag kan vara värderingsövningar, forumspel och stresshantering. Att du har rätt till dina känslor, men ansvar för ditt agerande ligger alltid till grund för vårt arbete på skolan.